• බැනරය1
 • page_banner2

නයෝබියම් වයර්

 • නයෝබියම් වයර්

  නයෝබියම් වයර්

  R04200 -1 වර්ගය, ප්‍රතික්‍රියාකාරක ශ්‍රේණියේ මිශ්‍ර නොකළ නයෝබියම්;

  R04210 -2 වර්ගය, වාණිජ ශ්‍රේණියේ මිශ්‍ර නොකළ නයෝබියම්;

  R04251 -Type 3, 1% සර්කෝනියම් අඩංගු ප්‍රතික්‍රියාකාරක ශ්‍රේණියේ නයෝබියම් මිශ්‍ර ලෝහය;

  R04261 -4 වර්ගය, 1% සර්කෝනියම් අඩංගු වාණිජ ශ්‍රේණියේ නයෝබියම් මිශ්‍ර ලෝහය;

//